Realing

Inžiniering - inžinierska činnosť v stavebníctve

Nemáte čas a chuť stráviť dlhé hodiny chodením a čakaním po úradoch a rôznych inštitúciách?
Naše služby sú to práve pre Vás!

Vybavenie územného rozhodnutia

V rámci vybavenia územného rozhodnutia pre Vás zabezpečíme všetky potrebné úkony, najmä:

 • analýza právneho stavu
 • zastupovanie navrhovateľa pri všetkých úkonoch v rámci územného konania
 • vypracovanie a podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia
 • v prípade potreby zabezpečenie vzťahu k pozemku (zmluva resp. súhlas vlastníka pozemku)
 • sprostredkovanie vypracovania dokumentácie pre územné konanie (pri umiestnení stavby najmä situačný výkres, architektonické riešenie stavby, pôdorysné usporiadanie, návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a siete, ...)
 • zabezpečenie stanovísk dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné pre vydanie územného rozhodnutia (napr. vlastníkov sietí, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, hasičov, ...)
 • účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
 • komunikácia s ostatnými účastníkmi územného konania
 • vypracovanie odvolania resp. stanoviska k odvolaniu iného účastníka územného konania

Vybavenie stavebného povolenia

V rámci vybavenia stavebného povolenia pre Vás zabezpečíme všetky potrebné úkony, najmä:

 • analýza právneho stavu
 • zastupovanie stavebníka pri všetkých úkonoch v rámci stavebného konania
 • vypracovanie a podanie žiadosti o stavebné povolenie
 • v prípade potreby zabezpečenie vzťahu k pozemku (zmluva s vlastníkom pozemku)
 • sprostredkovanie vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie (vrátane jednotlivých profesií, požiarneho projektu, tepelnotechnického posúdenia, ...)
 • zabezpečenie stanovísk dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné pre vydanie stavebného povolenia
 • účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
 • komunikácia s ostatnými účastníkmi stavebného konania
 • vypracovanie odvolania resp. stanoviska k odvolaniu iného účastníka stavebného konania
 • v prípade zmeny stavby pred dokončením zabezpečenie príslušného stavebného konania

Vybavenie kolaudačného rozhodnutia

V rámci vybavenia kolaudačného rozhodnutia pre Vás zabezpečíme všetky potrebné úkony, najmä:

 • zastupovanie stavebníka pri všetkých úkonoch v rámci kolaudačného konania
 • vypracovanie a podanie žiadosti o kolaudačné rozhodnutie
 • zabezpečenie geometrického plánu hotovej stavby
 • overenie súladu projektovej dokumentácie stavby so skutočným vyhotovením stavby
 • v prípade rozsiahleho nesúladu sprostredkovanie vypracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pre dodatočné stavebné konanie
 • zabezpečenie stanovísk dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
 • komunikácia s ostatnými účastníkmi kolaudačného konania
 • vypracovanie odvolania resp. stanoviska k odvolaniu iného účastníka kolaudačného konania

Vybavenie dodatočného stavebného povolenia (legalizácia čiernej stavby)

V rámci tejto oblasti pre Vás zabezpečíme všetky potrebné úkony, ktoré sú potrebné na preukázanie, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami a je ju možné dodatočne povoliť v dodatočnom stavebnom konaní. Ak je stavba dokončená, zabezpečíme aj vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Vybavenie zmeny v užívaní stavby

V rámci vybavenia zmeny v užívaní stavby pre Vás zabezpečíme všetky potrebné úkony, najmä:

 • sprostredkovanie vypracovania dokumentácie s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby
 • zabezpečenie stanovísk dotknutých orgánov, napr. regionálneho úradu verejného zdravotníctva, hasičov, ...
 • zabezpečenie dokladu preukazujúceho vlastnícke alebo iné právo k stavbe, resp. súhlasu vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
 • v prípade potreby z archívu stavebného úradu zabezpečíme rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo sprostredkujeme vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali
 • účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní

Zastupovanie stavebníka v konaní o priestupku resp. o inom správnom delikte

V rámci tejto oblasti Vás budeme zastupovať na ústnom pojednávaní o priestupku resp. o inom správnom delikte a vypracujeme príslušné vyjadrenia, na základe ktorých stavebný úrad rozhodne o udelení resp. neudelení sankcie.

Vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu

V rámci tejto oblasti pre Vás zabezpečíme všetky potrebné úkony.

Príprava pre vykonanie zmien a doplnkov územného plánu pre vybrané pozemky

V rámci tejto oblasti pre Vás zabezpečíme všetky potrebné úkony.

Ing. Michal Hujo
+421 905 877 076
michal@realing.sk

Ing. Michal Hujo - Realing
Rozkvet 2044/89, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 50031198, DIČ: 1078839806
Fyzická osoba zapísaná v ŽR OÚ Považská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 330-22550